Vedtægter

Vedtægter for
STENOSELSKABET
– MEDICINHISTORISK SELSKAB FOR FYN OG JYLLAND

§ 1
Selskabets navn er: Stenoselskabet – Medicinhistorisk Selskab for Fyn og Jylland. I daglig tale: Stenoselskabet.


§ 2
Selskabets formål er at fremme interessen for studiet af lægevidenskabens og de dermed beslægtede videnskabers historie ved at arrangere foredrag og støtte medicinhistorisk arbejde, herunder udgivelse af Dansk Medicinhistorisk Årbog i samarbejde med Dansk Medicinsk-historisk Selskab.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle med interesse for selskabets formål.


§ 4
Kontingenter fastsættes ved den årlige generalforsamling. Studerende betaler halvt kontingent.


§ 5
Selskabet ledes af en bestyrelse valgt blandt selskabets medlemmer og bestående af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt yderligere mindst 4 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen ved den årlige generalforsamling. Efter tur afgår hvert år 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 6
Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening.


§ 7
Årsmødet med den årlige generalforsamling afholdes om foråret (april/maj). Datoen varsles i forårsprogrammet og endelig dagsorden med eventuelle indkomne forslag udsendes med mindst 14 dages varsel. Udover årsmødet afholdes mindst 2 møder årligt.

Møderne er åbne for alle interesserede.

§ 8
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent • Formandsberetning
  • Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet, se dog § 10. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 21 dage før mødet.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 4 ugers varsel, og skal endvidere afholdes indenfor 4 uger, når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.


§ 10
Ændringer i disse love eller ophævelse af selskabet kan kun finde sted, såfremt der er 2/3-dels majoritet ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.


§ 11
I tilfælde af selskabets ophævelse skal eventuelle aktiver gå til formål i overensstemmelse med § 1 efter bestyrelsens bestemmelse.Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 11-03-2015 og den efterfølgende ordinære generalforsamling 06-05-2015.